Programma provincie

Voor onze streek!

Heel wat uitdagingen die op ons afkomen zijn streekgebonden. De provincie brengt de middelen en de mensen bij elkaar om die problemen op te lossen. De hervormingen van de afgelopen jaren verlegden de taak naar bijna uitsluitend grondgebonden be­voegdheden zoals streekontwikkeling, plattelandsbeleid, mobiliteit, ruimtelijke ordening. Die gewijzigde situatie biedt de provincie meer dan ooit de mogelijkheid om de rol van "streekmotor" op te nemen en de lokale besturen te helpen in complexere dossiers!

Ook voor onze regio is er heel wat werk aan de winkel! Hieronder vindt u alvast een aantal items waar ik bijzondere aandacht aan schenk. Daaraan werk ik graag verder voor & samen met u.

Duurzame mobiliteit

De voorstellen van de regionale mobiliteitsstudies die onder impuls van de provincie werden opgemaakt moeten verder toegepast worden om zoveel mogelijk knelpunten weg te werken.

Onder coördinatie van de provincie moeten ook meer mobipunten worden uitgerold zoals aan het station Noorderkempen. Dit zijn plaatsen waar mensen vlot kunnen wisselen tussen de verschillende vervoersmodi.

Om het gebruik van de fiets verder te stimuleren is een regionaal deelfietsensysteem een actiepunt, net zoals een gebruiksvriendelijke fiets-o-strade langs het Albertkanaal. Ook moet het dossier van de fiets-o-strade langsheen de HSL opnieuw geactiveerd worden.

een volwaardig fietspad langsheen de HSL is nodig

een volwaardig fietspad langsheen de HSL is nodig

Hetzelfde geldt voor de fiets-o-strade langs de A12 en een groene fiets-o-strade rondom de stad op de reservatiestrook van de A102. De realisatie van de A102 tussen het knooppunt van de E19 met de A12 in Ekeren en de E313 in Wommelgem is van belang om de fileproblematiek aan te pakken. Dit moet evenwel ondergronds gebeuren. Zo ontstaan er mogelijkheden voor een nieuwe recreatieve groene zone!

de A102 moet ondergronds

de A102 moet ondergronds

Projecten zoals de buurtbus in Zoersel, Zandhoven, Malle en het geplande lokaal busvervoer in Kalmthout en Wuustwezel moeten verder uitgerold worden. Het realiseren van ondermeer een busverbinding tussen het station Noorderkempen, Overbroek, Maria-ter-Heide, met als eindbestemming AZ Klina in Brasschaat is eveneens een actiepunt.

Onze ruimte: voor nu én voor later

Onze provincie maakt volop werk van het vrijwaren van waardevolle landschappen zoals o.a. de Welvaert in Zoersel, Blommerschot in Zoersel en Zandhoven, Bleke Heyde en domein Franciscanessen in Wuustwezel, domein de Caters in Schilde. Ik plaatste zelf het vrijwaren van domein De Merel, als één aaneengesloten landschap op de agenda van de provincieraad. Eerder dit jaar werd dit complexe dossier succesvol afgerond, met aanzienlijke provinciale steun.

domein De Merel werd gevrijwaard als één aaneengesloten landschap

domein De Merel werd gevrijwaard als één aaneengesloten landschap

Voor het veiligstellen en versterken van mooie landschappen moeten de vzw Kempens Landschap en de Regionale Landschappen blijvend steun krijgen. Tevens is het herbestemmen van waardevolle gebouwen zoals ondermeer de Jan Vlemincktoren in Wijnegem en de voormalige douaneloods in Essen een blijvend actiepunt.

Voor het behouden van groen, open ruimte en waardevolle gebouwen bundelden de gemeenten Brecht, Brasschaat, Schoten, Zoersel, Schilde en Kapellen én de provincie de krachten. Deze samenwerking kreeg de naam "De Groene Zes" en biedt tal van voordelen. Zo zijn er subsidies beschikbaar voor het verwerven van waardevolle landschappen en werden er oplossingen uitgewerkt voor de instandhouding van historische gebouwen. Wij willen nu vooral het groen in de woonparken verankeren en meer mogelijkheden voor duurzame energie.

Ruimte voor ondernemen en werkgelegenheid zijn eveneens belangrijk. De provincie gaf mee vorm aan diverse initiatieven op dit vlak zoals o.a. de uitbreiding van de Rijkmaker in Essen, de kanaalkant in Schoten en Wijnegem. Bij toekomstige ontwikkeling en ook bij het opwaarderen van oudere sites moet er verder gewerkt worden aan het verduurzamen en beter benutten van de ruimte. Nieuwe ontwikkelingen moeten maximaal geconcentreerd worden rond goed bereikbare knooppunten, ook buiten de steden. Werkgelegenheid in eigen streek wordt zo bevorderd en tegelijkertijd kan dit de fileproblematiek verzachten. De omgeving rondom het station Noorderkempen is hiervoor een ideale locatie. Naast diensten interessant voor de pendelaar, moeten hier ook mogelijkheden worden geboden aan kantoren.

de verdere uitbouw van het station Noorderkempen is aan de orde

de verdere uitbouw van het station Noorderkempen is aan de orde

Onder impuls van CD&V werd recent het nieuwe dorpenbeleid gecreëerd. Aanleiding hiervoor is dat ook heel wat kleinere dorpen in snel tempo veranderen: meer alleenstaanden, toenemende vergrijzing, lokale economie die achteruit gaat, kwetsbare groepen die vereenzamen e.d. De bedoeling is dat de provincie de gemeenten bijstaat, om in nauwe betrokkenheid met de inwoners dorpen levendig te houden. Het is niet de bedoeling dat het initiatief van de provincie komt, maar dat zij op zoek gaat naar de juiste middelen of personeel om de voorstellen van de burgers en lokale besturen te ondersteunen voor bijvoorbeeld een nieuwe kinderopvang of ontmoetingsplaats.

Wonen is en blijft een belangrijk thema. De provincie moet blijven inzetten op een duurzaam, divers, betaalbaar en vernieuwend woonaanbod. Hiervoor dient er samengewerkt te worden met meer partners, waaronder de sociale verhuurkantoren. Vergunningen voor toekomstige projecten moeten te allen tijde afgetoetst worden aan het criterium leefkwaliteit.

Onze open ruimte verdient een meer realistische en geïntegreerde aanpak. Natuurlijk moet er ruimte zijn voor natuur, maar dit geldt evenzeer voor landbouw, recreatie én onze verenigingen. Die verschillende functies moet naast elkaar, of nog beter mét elkaar kunnen leven. De rol van de land- en tuinbouwsector mag hierbij niet uit het oog worden verloren als een belangrijke economische sector binnen de open ruimte.

Een innovatieve provincie!

Innovatie moet op tal van acties van toepassing zijn. Zo moet het "slim arbeidsmarktbeleid" verder uitgewerkt worden, waarbij vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Dit moet gebeuren door het gespecialiseerd provinciaal onderwijs bij allerlei acties te betrekken, door overleg en samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs te faciliteren, door in te zetten op het wegwerken van knelpuntberoepen in de Talentenhuizen (voor haven, bouw, zorg,...) en door jongeren en andere werkzoekenden zo goed mogelijk te informeren over toekomstige studie- en beroepsmogelijkheden. Dit kan via het toekomstige nieuwe Havenbelevingscentrum op de Droogdokkensite, landbouweducatie, zorgbeurzen e.d. Het moet een doelstelling blijven om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, ook diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

De toeristische- en vrijetijdseconomie biedt heel wat mogelijkheden die in de toekomst beter benut kunnen worden in de regio. Voor de provincie is toerisme een belangrijke troef bij streekontwikkeling. Een aandachtspunt is het inschakelen van doelgroepmedewerkers uit de sociale economie voor het uitvoeren van allerhande taken, van onderhoudswerken tot pechverhelping. Hoevetoerisme en sociaal toerisme worden gepromoot, met ondermeer een betaalbaar aanbod voor specifieke doelgroepen. De provincie investeerde reeds fors in fietsknooppuntnetwerken, ondermeer langsheen de antitankgracht. Die knooppuntnetwerken dienen in samenwerking met o.a. de lokale besturen voor de gehele provincie te worden uitgewerkt.

verder werken aan meer knooppuntnetwerken

verder werken aan meer knooppuntnetwerken

Veiligheid in ruime zin is een belangrijk aandachtspunt. Onze provincie moet hieraan haar steentje blijven bijdragen door verder te investeren in de Campus Vesta voor praktijkgerichte opleidingen voor politie, brandweer en ambulanciers. Ter voorkoming van de woninginbraken moet het provinciaal veiligheidsinstituut meer worden ingeschakeld. Onder coördinatie van de provincie dienen ook meer trajectcontroles en slimme camera's te worden uitgerold.

het veiligheidsbeleid versterken aan de hand van meer slimme camera's

het veiligheidsbeleid versterken aan de hand van meer slimme camera's

Grote en kleine bedrijven uit alle sectoren dienen aangemoedigd te worden tot innovatie, o.a. door ondernemersnetwerken op te richten. Innoverende ondernemers moeten dan weer kunnen rekenen op provinciale ondersteuning om zelf nieuwe producten, technologieën of methodieken te ontwikkelen en te introduceren.

Daan De Veuster handtekening