Brecht: lokale binding prioriteit bij toewijzing sociale woningen

Door Daan de Veuster, woensdag 30 maart 2016

Eind vorig jaar keurde de Brechtse gemeenteraad keurde unaniem een LTR (Lokaal Toewijzingsreglement) goed voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de gemeente. Ondertussen werd het reglement ook goedgekeurd door de bevoegde minister.

Het kaderbesluit sociale huur voor de toewijzing van sociale woningen voorziet in een standaardregime dat onverminderd van kracht blijft en de mogelijkheid om een eigen lokaal toewijzingsreglement op te maken. Met het nieuwe lokale reglement verankeren we de voorrang voor mensen die gedurende een periode van 6 jaar voor de toewijzing, 3 jaar in onze gemeente hebben gewoond. Eveneens willen we mensen die ooit 15 jaar in onze gemeente woonden voorrang geven. Op die manier krijgen ook diegenen die onze gemeente hebben moeten verlaten omwille van de stijgende vastgoedprijzen een kans.

Het toewijzingsreglement kwam tot stand in samenspraak met alle relevante lokale woon- en welzijnsactoren en het agentschap Wonen-Vlaanderen. In overleg met het LWO (Lokaal Woonoverleg) werd een onderzoek gevoerd naar de woonnoden van verschillende doelgroepen. Daaruit blijkt dat ouderen vanaf 70 jaar niet altijd een aangepaste en betaalbare woning vinden. Binnen het sociale huurstelsel wonen heel wat van deze mensen in een te grote woning, bij gebrek aan een kleiner alternatief. Door de vele nieuwe sociale woningen en appartementen die worden gepland zal dit veranderen en kunnen we hen en andere ge´nteresseerden wel een gepaste oplossing aanbieden. Daarom willen we deze groep voorrang geven. Bovendien ontstaat er zo terug meer aanbod voor jonge gezinnen met kinderen.

Aan twee andere doelgroepen zal ook extra prioriteit worden geschonken bij de toewijzing: personen met een niet aangeboren handicap en een permanente zorgnood die niet meer in de eigen vertrouwde woning kunnen blijven en jongeren met een beperking in een project voor begeleid wonen. De diensten die begeleid wonen aanbieden, vestigden de aandacht op de moeilijke en dure huisvesting van deze laatste doelgroep. Bedoeling is deze kwetsbare groep jongeren tussen 18 en 25 jaar op weg te helpen naar zelfstandig wonen indien ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is de bedoeling om de toewijzingen voor deze groep te spreiden over gans het patrimonium met een maximum van 16 woningen.

FacebookTwitter